Privacyverklaring – Huisartsenpraktijk Odijk – Odijk

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Odijk

Privacyverklaring

Uw toestemming

Door u in te schrijven bij onze praktijk, gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document en toegelicht wordt in het privacyreglement op onze website. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren. Als we uw gegevens niet mogen delen voor onderzoeksdoeleinden, kunt u dit bij ons aangeven.

Organisatie

Huisartsenpraktijk Odijk is een groepspraktijk met twee huisartsen die in maatschapsverband samenwerken. Naast de twee huisartsen in de maatschap werken er nog twee vaste waarnemers.

In onze praktijk werken 15 personen die uw medische- en administratieve gegevens zorgvuldig beheren. Daarnaast zijn er geregeld waarnemend artsen en assistenten en stagiaires waarvoor dezelfde regels gelden.

Wij zijn wettelijk verplicht een dossier van u bij te houden en contractueel verplicht geaggregeerde gegevens aan te leveren aan de Zorggroep Unicum Huisartsenzorgen en uw Zorgverzekeraar voor kwaliteitsdoeleinden en financiële afwikkeling.

Welke gegevens leggen wij van u vast?

 • Administratieve gegevens, waaronder uw naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer, uw apotheek, verzekeringsgegevens
 • Van uw contacten die u hebt met de praktijk, denk aan uw huisartsbezoeken, visites, telefonische gesprekken, leggen wij vast wat uw klachten zijn, en welke afspraken we hierover met u gemaakt hebben.
 • Voorgeschreven medicijnen
 • Laboratoria uitslagen
 • Brieven, verslagen van specialisten of andere behandelaars waar u geweest bent
 • Röntgen uitslagen, of uitslagen van andere onderzoeken die hebben plaatsgevonden

Omgang met uw persoonsgegevens

Wie ontvangt deze gegevens, dan wel wie kan deze gegevens of een samenvatting ervan inzien?

 • Uzelf;
 • De huisartsen van de praktijk die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u, inclusief waarnemende huisartsen van de praktijk tijdens afwezigheid van uw huisarts
 • Alle assistentes en praktijkondersteuners van de praktijk; inclusief waarnemende assistentes
 • De, direct bij uw zorg betrokken, huisartsen en assistentes van de praktijken in de gemeente Bunnik  die voor ons waarnemen tijdens praktijksluitingen
 • De apotheek ziet uw voorgeschreven medicijn en uw administratieve gegevens
 • De specialist ziet bij verwijzing de reden van verwijzen en evt. onderzoeksresultaten
 • Enkele beheerders van het Huisartsen Informatie Systeem (OmniHis*) en van onze ICT full-hostingpartij FuTec Systems BV* die in opdracht van de praktijk werkzaamheden uitvoeren.
 • Zorgverzekeraar, als het gaat om de financiële afwikkeling van de zorg die aan u is gegeven.
 • De praktijk maakt gebruik van de declaratieservice van Calculus*, die de declaraties bij de zorgverzekeraar indient.
 • Zorggroep Unicum Huisartsenzorg*, voor financiële afhandeling van ketenzorgprogramma’s waaronder Diabetes type 2 programma en CVRM (cardiovasculair risico management) en COPD -programma.

Al deze mensen hebben getekend voor geheimhouding. *Met deze partijen zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten. Het delen van deze gegevens is nodig om u zo goed mogelijke zorg te bieden.

Welke gegevens verstrekken wij aan wie, zonder vermelding van uw persoonsgegevens en dus niet herleidbaar naar u als persoon:

 • Medische gegevens voor onderzoek: Erasmus Universiteit
 • Aantallen en percentages van verrichtingen van Ketenzorgprogramma’s, voor kwaliteitsverbetering aan: Zorggroep Unicum Huisartsenzorg.

Maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen, worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers van FuTec Systems die zich in een beveiligde computerruimte in Barendrecht bevindt.

Alle dataverbindingen zijn beveiligd volgens wet- en regelgeving.

Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens vastleggen. In ieder geval zolang u in onze praktijk staat ingeschreven. Wanneer u onze praktijk verlaat dan sturen wij, na akkoord van uw nieuwe huisarts, uw medische dossier naar hem/haar door via een beveiligde verbinding. Na overlijden van een van onze patiënten, wordt het medisch dossier gearchiveerd en ten minste twintig jaar bewaard.

Klachtenprocedure van onze praktijk

Wanneer u een klacht heeft en er niet met de huisarts uitkomt kunt u uw klacht bespreken met een onpartijdige klachten functionaris van de SKGE . Zie de informatie op onze website.

Recht op inzage en rectificatie of verwijdering

U hebt het recht om inzage te krijgen in uw dossier. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u dat aangeven aan uw huisarts. Mocht u van mening zijn dat bepaalde gegevens niet correct zijn, en deze wilt laten wijzigen of verwijderen, overlegt u dit met uw huisarts.